Skip to main content

Statut

Statut

U skladu sa odredbama članova 33. stav 4 i 34. Zakona o zadužbinama i fondacijama („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 88/2010, 99/2011 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), upravni odbor na prvoj sednici održanoj dana 14. 4. 2021. godine u Beogradu doneo je:

Statut Zadužbine „Petar Mandić“

koji je Odlukom Upravnog odbora Zadužbine od 13. 6. 2022. i 6. 6. 2023. godine izmenjen i dopunjen, i čiji prečišćeni tekst glasi:

 

Uvodne odredbe

Član 1.

Zadužbina „Petar Mandić“ (u daljem tekstu: Zadužbina) je nedobitna, nevladina organizacija, osnovana na neodređeno vreme, radi dobročinog ostvarivanja opštekorisnih ciljeva utvrđenih osnivačkim aktom.

Zadužbina ima svojstvo pravnog lica i za obaveze preuzete u pravnom prometu odgovara celokupnom svojom imovinom.

Moto Zadužbine, koji je istovremeno i njen vrednosni sistem u sažetom obliku, glasi: Znanje, Pravičnost, Nesebičnost.

 

Naziv i sedište

Član 2.

Naziv Zadužbine je Zadužbina „Petar Mandić“.

Naziv Zadužbine na engleskom jeziku je Petar Mandic Endowment.

Član 3.

Sedište Zadužbine je u Beogradu.

 

Oblik i sadržaj pečata i znaka

Član 4.

Zadužbina ima pečat okruglog oblika na kojem je ispisano: u gornjem delu u krugu pečata na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, Zadužbina „Petar Mandić“, u donjem delu u krugu pečata oznaka sedišta Beograd, a u središnjem delu pečata simbol koji se sastoji od dva stilizovana i spojena slova grčkog alfavita π [Pi] i μ [Mi].

Član 5.

Zadužbina ima znak (logo):

Zadužbina „Petar Mandić“ | srpski jezik | ćirilica | nedobitna, nevladina organizacija
Zadužbina „Petar Mandić“ | engleski jezik | pravno lice | nedobitna, nevladina organizacija

Ciljevi i delatnost

Član 6.
 1. Zadužbina je neprofitnog karaktera i ima dobrotvorne ciljeve duhovnog, kulturnog, naučnog, privrednog, nacionalnog i opštedruštvenog karaktera.
 2. Operativni cilj Zadužbine je izgradnja etno-muzejskog kompleksa u selu Radoinja (Raška oblast, Srbija). Kompleks bi bio podignut u slavu Božiju, a u čast svešteničkih predaka Nikole Tesle. Pored Časnog Krsta, najsvetijeg znamenja hrišćanstva, kompleks bi imao elemente koji su u vezi sa životom i delom predakâ Nikole Tesle po očevoj liniji (Tesle i Kalinići) i majčinoj liniji (Mandići i Budisavljevići). Imao bi širi duhovni, nacionalni i kulturni značaj, a obogatio bi ambijent novovaroškog kraja i dao podsticaj privrednom razvoju novovaroške opštine, kroz posete domaćih i stranih posetilaca u kontekstu turizma, koji je ključna grana šireg regiona Zlatara.
 3. Zarad afirmacije kulture istorijskog sećanja, Zadužbina će popularisati lik i delo onih predaka Nikole Tesle koji su imali značajnu ulogu u svom vremenu. Poseban akcenat je na popularisanju lika i dela sveštenika Milutina Tesle – oca Nikole Tesle – i kompletne svešteničke loze Mandić i Budisavljević, od koje potiče Georgina (rođ. Mandić) Tesla – majka Nikole Tesle.
 4. Po ugledu na Teslinog ujaka, mitropolita Nikolaja (Petra) Mandića, koji je svog sestrića Nikolu Teslu stipendirao na studijama u vreme kada mu je otac preminuo, Zadužbina „Petar Mandić“ na polju afirmisanja nauke za svoj cilj ima pomoć studentima tehničkih i drugih nauka, u vidu stipendija koje bi se obezbeđivale od sredstava prikupljenih od ličnih prihoda, poklona i priloga u skladu sa zakonom. Prednost u stipendiranju bi imali studenti bez jednog roditelja i sa dobrim prosečnim ocenama u srednjoj školi, odnosno studijama. Obaveza đaka i studenata koji dobiju stipendiju bila bi isključivo moralna i svodila bi se na savestan trud u postizanju što boljih rezultata tokom studija i moralnu obavezu da u jednom trenutku života, pošto završe studije i počnu sa radom, i sami u skladu sa svojim mogućnostima pomognu nekom dobrom đaku i studentu.
 5. Po ugledu na mitropolita Nikolaja (Petra) Mandića, koji je svog sestrića Nikolu Teslu u ranoj mladosti zainteresovao za nauku tako što ga je uveo u Dekartov matematički metod i spise koji će kasnije biti osnova njegovog pronalazačkog pristupa, Zadužbina „Petar Mandić“ će raditi na popularisanju kvalitetnog dijaloga između religije i nauke. U tom domenu, Zadužbina će posebno ulagati trud u podizanje društvene svesti u pogledu potrebe uravnoteženog obrazovanja, koje bi pored stimulacije intelektualnih sposobnosti mladih ljudi i kritičkog načina razmišljanja, obuhvatilo i formiranje moralnog lika mladih naraštaja. Po ugledu na Nikolu Teslu i njegove pretke, Zadužbina će raditi na afirmaciji osobina milosrđa, marljivosti, pravdoljubivosti, altruizma i društvene odgovornosti među mladim naraštajima u Srbiji i svetu.
 6. Negujući uspomenu na roditelje Nikole Tesle i ističući njihov doprinos formiranju lika najgenijalnijeg srpskog pronalazača, Zadužbina „Petar Mandić“ će u saradnji sa relevantnim stručnim institucijama i pojedincima u Srbiji i svetu raditi na afirmaciji različitih vidova škola roditeljstva, u kojima će mladi bračni parovi moći da se upoznaju sa važnim saznanjima iz oblasti socio-psihologije na polju razvoja emotivne inteligencije kod dece.
 7. Zadužbina će ulagati poseban napor da srpski narod, iz kog je Nikola Tesla potekao, bude što bolje i afirmativnije predstavljen u svetu. S tim u vezi, posebnu saradnju će ostvarivati sa domaćim i svetskim organizacijama čiji je rad povezan sa likom i delom Nikole Tesle.
 8. Po ugledu na delatnost sveštenika Milutina Tesle i mitropolita Nikolaja (Petra) Mandića, Zadužbina „Petar Mandić“ će davati svoj doprinos na razvijanju dobrosusedskih odnosa između pravoslavnih Srba i pripadnika drugih verskih zajednica na Balkanu, i negovanju kulture njihovog međusobnog poštovanja i pomoći.

 

Organi Zadužbine

Član 7.

Organi Zadužbine su upravni odbor i upravitelj.

 

Upravni odbor

Član 8.

Upravni odbor upravlja Zadužbinom.

Upravni odbor ima jedanaest članova.

Član 9.

Nadležnosti upravnog odbora:

 1. Imenuje i razrešava dužnosti upravitelja;
 2. Donosi statut i druge opšte akte Zadužbine i njihove izmene;
 3. Donosi finansijski plan i završni račun;
 4. Odlučuje o načinu korišćenja imovine Zadužbine;
 5. Stara se o javnosti rada;
 6. Donosi poslovnik o svom radu;
 7. Odlučuje o pristupanju Zadužbini fizičkih i/ili pravnih lica, u svojstvu suosnivača;
 8. Odlučuje o promeni naziva, sedišta i znaka;
 9. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom.
Član 10.

Predsednik upravnog odbora saziva, utvrđuje dnevni red i predsedava sednicama upravnog odbora.

U slučaju sprečenosti predsednika, zamenik predsednika ili član upravnog odbora kojeg odredi upravni odbor saziva sednice upravnog odbora i vrši druga ovlašćenja predsednika upravnog odbora.

Upravni odbor donosi punovažne odluke većinom glasova od ukupnog broja članova upravnog odbora, osim u slučajevima kada je statutom predviđena kvalifikovana većina.

 

Upravitelj

Član 11.

Upravitelj Zadužbine:

 • Zastupa Zadužbinu i odgovara za zakonitost njenog rada;
 • Vodi poslove Zadužbine saglasno odlukama upravnog odbora;
 • Podnosi upravnom odboru predlog finansijskog plana i završnog računa;
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.


Način imenovanja i opoziva organa i trajanje mandata

Član 12.

Predsednika i članove upravnog odbora imenuje i opoziva osnivač.

Član 13.

Mandat članova upravnog odbora traje 4 (četiri) godine.

Član 14.

Upravitelja Zadužbine imenuje i razrešava osnivač.

Mandat upravitelja traje 4 (četiri) godine.

Član 15.

Članstvo u upravnom odboru prestaje:

 • Istekom mandata;
 • Opozivom;
 • Ostavkom;
 • Gubitkom poslovne sposobnosti i
 • Smrću.
Član 16.

Član upravnog odbora i upravitelj mogu dati ostavku u svako doba, pisanim obaveštenjem upravnom odboru ili osnivaču.

Ostavka proizvodi dejstvo od dana naznačenog u njoj, ali u svakom slučaju u roku ne kraćem od 10 (deset) dana od momenta njenog prijema od strane upravnog odbora ili osnivača.

Član 17.

U slučaju prestanka svojstva člana upravnog odbora ili upravitelja: ostavkom, smrću, gubitkom poslovne sposobnosti i razrešenjem, odnosno opozivom pre isteka mandata, to mesto će biti popunjeno na način predviđen za imenovanje lica kojem je prestalo članstvo odnosno dužnost iz navedenih razloga.

Mandat tako imenovanog lica traje do isteka mandata lica umesto kojeg je imenovan.

 

Stručni savet

Član 17a.

Stručni savet Zadužbine ima savetodavnu ulogu.

Članovi stručnog saveta, po ukazanoj potrebi, pružaju konsultacije iz svoje stručne oblasti upravnom odboru ili upravitelju.

Stručni savet Zadužbine broji 12 članova, koje upravni odbor bira iz reda uglednih i priznatih stručnjaka na period od četiri godine.

O izboru i razrešenju članova stručnog saveta upravni odbor odlučuje dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova upravnog odbora.

Članstvo u stručnom savetu prestaje:

 • Istekom mandata;
 • Opozivom;
 • Ostavkom;
 • Gubitkom poslovne sposobnosti i
 • Smrću.


Imovina i način sticanja imovine Zadužbine

Član 18.

Imovinu Zadužbine čine osnovna i druga imovina.

Član 19.

Osnovnu imovinu Zadužbine predstavlja zemljište Vidomira Subotića na parceli 1890 katastarske opštine Radoinja (opština Nova Varoš), koja je po kulturi livada 4 klase, površine 0.45,82 ha, na potesu zvanom „Ljuti breg“, upisana u list nepokretnosti broj 593 KO Radoinja, procenjeno na vrednost od 32.532,20 evra, odnosno 3.825.461,30 dinara od strane sudskog veštaka, koje će Zadužbini biti preneto ugovorom o poklonu, po njenom osnivanju.

Osnovna imovina Zadužbine ne sme se smanjiti ispod najmanje vrednosti osnovne imovine, utvrđene zakonom.

Član 20.

Zadužbina može sticati imovinu od dobrovoljnih priloga, poklona, donacija, finansijskih subvencija, zaostavština, zakupnine, autorskih prava, dividendi i drugih prihoda ostvarenih na zakonom dozvoljeni način.

Član 21.

Zadužbina stiče prihode i neposrednim obavljanjem privredne delatnosti, i to 58. 11 – Izdavanje knjiga.

Zadužbina će privrednu delatnost obavljati kao sporednu delatnost i isključivo u vezi sa ciljevima radi čijeg ostvarivanja je osnovana.

 

Način korišćenja sredstava Zadužbine i krug korisnika

Član 22.

Imovina Zadužbine koristi se isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih aktom o osnivanju i statutom.

Imovina Zadužbine ne može se deliti osnivačima, članovima organa upravljanja, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

Odredba stava 2. ovog člana ne odnosi se na davanje primerenih nagrada i naknada opravdanih troškova nastalih u vezi sa ostvarivanjem ciljeva Zadužbine (putni troškovi, dnevnice i dr.), ugovorene teretne obaveze i isplatu zarada zaposlenima.

 

Javnost rada

Član 23.

Rad Zadužbine je javan.

Javnost rada Zadužbine obezbeđuje se objavljivanjem godišnjeg izveštaja o radu putem interneta, publikacije, saopštenjima za javnost ili na drugi pogodan način.

O javnosti rada Zadužbine stara se upravni odbor.

 

Način pristupanja u svojstvu suosnivača

Član 24.

Zadužbini može pristupiti fizičko ili pravno lice, u svojstvu suosnivača, ugovorom o pristupanju zaključenim između osnivača i lica koje pristupa.

Potpisi na ugovoru o pristupanju moraju biti overeni u skladu sa zakonom.

Član 25.

Ugovor o pristupanju dostavlja se organu nadležnom za poslove upisa i vođenje registra, radi upisa podataka o licu koje je pristupilo u svojstvu suosnivača u Registar.

 

Način odlučivanja o statusnim promenama, promeni pravne forme i prestanku rada

Član 26.

O statusnim promenama, promeni pravne forme i prestanku rada Zadužbine odluku donosi osnivač.

U slučaju smrti osnivača odluku o statusnim promenama, promeni pravne forme i prestanku rada Zadužbine donosi upravni odbor jednoglasno.

 

Način raspodele imovine u slučaju prestanka rada

Član 27.

U slučaju prestanka rada Zadužbine, odluku o raspodeli imovine donosi osnivač.

Član 28.

Preostala imovina Zadužbine može se dodeliti samo drugoj zadužbini osnovanoj radi ostvarivanja opštekorisnog cilja, fondaciji ili udruženju, osnovanim radi ostvarivanja istih ili sličnih opštekorisnih ciljeva.

Preostala imovina može se dodeliti jednom ili se raspodeliti na više lica iz stava 1 ovog člana.

Član 29.

U slučaju da lice iz člana 27. ne donese odluku o raspodeli preostale imovine najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od donošenja odluke o prestanku Zadužbine, odluku o raspodeli imovine donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi sedište Zadužbine.

 

Postupak izmene statuta i drugih opštih akata

Član 30.

Izmene statuta vrši upravni odbor.

Član 31.

Inicijativu za izmene statuta sa predlogom izmena može dati 1/3 članova upravnog odbora. Inicijativa se podnosi predsedniku upravnog odbora. Predsednik upravnog odbora je dužan da najkasnije u roku od 8 (osam) dana od podnošenja inicijative sazove upravni odbor sa dnevnim redom na kojem je razmatranje i odlučivanje o inicijativi.

U slučaju da predsednik upravnog odbora u utvrđenom roku ne sazove sednicu, podnosioci inicijative ovlašćeni su da u narednih 5 (pet) dana sazovu sednicu sa predlogom izmena statuta na kojoj će se razmatrati njihova inicijativa. Tako sazvanoj sednici predsedava lice koje je podnelo inicijativu, odnosno jedno od tih lica koje ona izaberu.

Član 32.

Izmene statuta vrše se dvotrećinskom većinom članova upravnog odbora.

Član 33.

Druge opšte akte Zadužbine donosi i njihove izmene vrši upravni odbor.

Inicijativu za donošenje i izmene opštih akata Zadužbine, osim statuta, mogu dati upravitelj i bilo koji član upravnog odbora. Inicijativa za donošenje akta sa obrazloženjem, odnosno inicijativa za izmenu akta sa predlogom izmena, podnosi se predsedniku upravnog odbora. Predsednik upravnog odbora je dužan da najkasnije u roku od 8 (osam) dana od podnošenja inicijative sazove upravni odbor sa dnevnim redom na kojem je razmatranje i odlučivanje o inicijativi.

U slučaju da predsednik upravnog odbora u utvrđenom roku ne sazove sednicu, podnosioci inicijative ovlašćeni su da u narednih 5 (pet) dana sazovu sednicu na kojoj će se razmatrati njihova inicijativa. Tako sazvanoj sednici predsedava lice koje je podnelo inicijativu, odnosno jedno od tih lica, koje ona izaberu.

 

Završne odredbe

Član 34.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom, primenjivaće se odredbe Zakona o zadužbinama i fondacijama.

Član 35.

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zadužbine, a primenjuje se nakon upisa Zadužbine u nadležni registar.

 

ZA UPRAVNI ODBOR

___________________________________

Predsednik Upravnog odbora