Skip to main content

Upravni odbor

Upravni odbor

U skladu sa svojim Statutom, Zadužbina „Petar Mandić“ ima svog upravitelja, predsednika Upravnog odbora i Upravni odbor koji upravljaju Zadužbinom.

Upravni odbor Zadužbine „Petar Mandić“

Upravitelja, predsednika i članove UO imenuje i opoziva osnivač, a mandat organa traje četiri godine.

Slavko Radmilović | Vladimir Obućina | Nikola Purić | Miroslav Ljujić | Oliver Subotić

Upravitelj Zadužbine „Petar Mandić“

Po Statutu, upravitelj Zadužbine „Petar Mandić“ zastupa i odgovara za zakonitost njenog rada, vodi poslove saglasno sa odlukama UO, podnosi predlog finansijskog plana i završnog računa, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

Vladimir Obućina

diplomirani inženjer elektrotehnike, suosnivač i suvlasnik SmartBerry Solutions


Predsednik Upravnog odbora Zadužbine

Predsednik upravnog odbora saziva, utvrđuje dnevni red i predsedava sednicama upravnog odbora. U slučaju sprečenosti predsednika, zamenik predsednika ili član upravnog odbora kojeg odredi upravni odbor saziva sednice upravnog odbora i vrši druga ovlašćenja predsednika upravnog odbora.

Nikola Purić

Global Data & Analytics Sr. Manager, PepsiCo Inc


Članovi Upravnog odbora

Upravni odbor ima jedanaest članova, čije su nadležnosti imenovanje i razrešavanje dužnosti upravitelja, donošenje statuta i drugih opštih akata, donošnje finansijskog plana i završnog računa, odlučivanje o načinu korišćenja imovine, staranje o javnosti rada, donošenje poslovnika o radu, odlučivanje o pristupanju Zadužbini fizičkih i/ili pravnih lica u svojstvu suosnivača, odlučivanje o promeni naziva, sedišta i znaka, obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom.

Slavko Radmilović

osnivač, vlasnik i direktor Mak Trade Group

Željko Đajić

suosnivač, suvlasnik i direktor SmartBerry Solutions

Aleksandar Vranić

vlasnik i direktor ACR Mobile

Nikola Purić

Global Data & Analytics Sr. Manager, PepsiCo Inc

Miroslav Ljujić

Key Account Manager, Atlantic Group

Simo Dašić

General Manager, Media Planet d. o. o.

Vidan Rađen

tehnički rukovodilac, Strabag Srbija

Jelenko Jadžić

vlasnik i direktor Delfin d. o. o.

Manojle Selaković

komercijalni direktor, Coopservice BMK

Bobiša Marinković

vlasnik Frigo servis Marinkovic

Oliver Subotić

sveštenik Srpske pravoslavne crkve