Skip to main content

Drugo predavanje o AI

Drugo predavanje o AI

Nakon zapaženog prvog predavanja o veštačkoj inteligenciji, čiji su predavači bili prezviter dr Oliver Subotić i dr Branislav Kisačanin, sa zadovoljstvom najavljujemo drugu sesiju predavanja o veštačkoj inteligenciji.

Druga sesija predavanja o veštačkoj inteligenciji

Ciklus predavanja o veštačkoj inteligenciji, koje zajednički organizuju Matica srpska, Institut za veštačku inteligenciju i Zadužbina „Petar Mandić“, uspešno se nastavlja, a za predavača ispred Zadužbine odabran je protonamesnik Dragan Popović.


Pratite predavanje preko „livestream-a“!

Pratite predavanje preko „livestream-a“!

Ukoliko ste zainteresovani za temu veštačke inteligencije, a niste u mogućnosti da lično prisustvujete predavanju, zapratite Zadužbinu „Petar Mandić“ i ostvarite mogućnost za praćenje konferencije o veštačkoj inteligenciji uživo.

Popunjavanjem formulara za prećenje, biće vam poslat link ka „livestream-u“ kada za to dođe vreme, te ćete moći da pratite predavanje, gde god se u tom trenutku nalazili.

Zaprati Zadužbinu „Petar Mandić“ | obaveštenja o radu | novine na portalu | formular za prijavu

Tema predavanja protonamesnika Dragana Popovića, autora knjige Bioetika smrti. Utilitarizam i pravoslavlje, biće: Izazovi veštačke inteligencije iz perspektive pravoslavne bioetike.

O predavaču, protonamesniku Draganu Popoviću

Protonamesnik Dragan Popović | pravoslavna bioetika | veštačka inteligencija | predavanje u Matici srpskoj

Pro­to­na­me­snik Dra­gan Po­po­vić je ro­đen 18. no­vem­bra 1971. u Aran­đe­lov­cu. Po završetku Vi­še eko­nom­sko-ko­mer­ci­jal­ne ško­le Uni­ver­zi­teta u No­vom Sa­du (1996) počinje da se interesuje za pravoslavno bogoslovlje. Posle nekoliko godina upisuje i u roku završava Pra­vo­slav­ni bo­go­slov­ski fa­kul­tet Uni­ver­zi­teta u Be­o­gra­du (2005). U periodu 2007-2009. godine bo­ra­vi u Ati­ni (Grčka) na post­di­plom­skim bogoslovskim stu­di­ja­ma i usavršavanju grčkog jezika.

Bioetičkim pitanjima se stručno bavi duže od jedne decenije i predstavlja jednog od najvećih poznavalaca ove oblasti među sveštenicima SPC. Autor je monografije Bi­o­e­ti­ka smr­ti. Uti­li­ta­ri­zam i pra­vo­sla­vlje (2022), koja je postavila nove standarde u sagledavanju bioetičkih izazova među srpskim teolozima. Sa grčkog na srpski jezik je do sada preveo pet knjiga napisanih od strane najvećih autoriteta Grčke crkve iz oblasti pravoslavne bioetike. Živi i radi u Beogradu.


Podeli na društvenim mrežama

Podeli na društvenim mrežama

Ukoliko želite da sa svojim prijateljima na društvenim mrežama podelite informacije o predavanju na temu veštačke inteligencije i o mogućnosti praćenja konferencije uživo putem interneta, to vam omogućava opcija „podeli“!

Podeli na društvenim mrežama | Zadužbina „Petar Mandić“

Tačan datum i vreme predavanja o veštačkoj inteligenciji, koje će se održati u prostorijama Matice srpske, kao i ime predavača koga će delegirati Institut za veštačku inteligencij i naziv njegove teme, Zadužbina će blagovremeno objaviti na svojoj internet stranici.