Skip to main content

Četvrto predavanje o AI

Četvrto predavanje o AI

Dana 11. oktobra 2023. godine, u trojnoj organizaciji Matice srpske, Instituta za veštačku inteligenciju Srbije i Zadužbine „Petar Mandić“, održano je novo predavanje o veštačkoj inteligenici.

Četvrto poglavlje dijaloga o veštačkoj inteligenciji

Učesnici dijaloga o veštačkoj inteligenciji bili su prof. dr Vlado Delić, delegiran ispred Instituta, i dr Dragan Novković, delegiran ispred Zadužbine.

Teme o kojima su predavači govorili ticale su se dostignuća u razvoju govornih i jezičkih tehnologija na bazi veštačke inteligencije, kao i njenih istorijsko-filozofskih aspekata.


Prof. dr Vlado Delić

„Dostignuća u razvoju govornih i jezičkih tehnologija na bazi AI - dobrobiti i opasnosti“

Dr Vlado Delić | predavanje o veštačkoj inteligenciji | Matica srpska

U svom izlaganju o razvoju govornih i jezičkih tehnologija na bazi AI prof. dr Vlado Delić se osvrnuo na trenutni domet ove oblasti kada je reč o rešenjima koja se tiču prenosa govora u tekstualnu formu i prenosa teksta u govornu formu, uz pomoć tehnologija veštačke inteligencije.

Profesor Delić je predstavio više softverskih rešenja u tom pogledu i njihove praktične primene, posebno apostrofirajući primenu kod ljudi sa invaliditetom, kojima su ona velika pomoć u svakodnevnom životu, obavljanju raznih aktivnosti, komunikaciji i tako dalje.

Predavač je posebno istakao potrebu da naša zemlja razvija svoja sopstvena rešenja na ovom polju, iz više razloga. S tim u vezi je predstavio softversko rešenje koje je njegov programerski tim razvio za potrebe zdravstvenih ustanova, koje sada imaju mogućnost da glasovnim unosom podataka dobijaju precizan lekarski izveštaj u tekstualnom obliku, koji obuhvata i stručne termine na latinskom jeziku.

Profesor Delić se zalaže za upotrebu veštačke inteligencije u primenama koje donose dobrobit čoveku. Pritom, on ukazuje i na to da je potrebno rešiti problem zloupotrebe ove tehnologije, na polju deepfake fenomena, privatnosti, bezbednosti, krađe identiteta kroz kloniranje glasa i tome slično.


Dr Dragan Novković

„Istorijsko-filozofski aspekti veštačke inteligencije“

Dr Dragan Novković | predavanje o veštačkoj inteligenciji | Matica srpska

Profesor  Dragan Novković je u nastavku održao predavanje o istorijsko-filozofskim aspekti veštačke inteligencije.

On je počeo od starogrčke filosofske misli, da bi se zadržao na Demokritu, koji je napravio prekretnicu uvevši jedan tipično materijalistički filosofski diskurs koji poznaje samo atome i njihovo kretanje.

Profesor Novković je poseban akcenat stavio na Dekartovu filosofiju, koja je po njegovom mišljenju, temelj sadašnje nauke, koja je tipično materijalistička u svojoj osnovi. Profesor Novković ukazuje da je Dekart bio učenik jezuitske škole i hrišćanin, ali da su njegove postavke bile takve da su zapravo isključile Boga iz teme prirodnih fenomena, koliko god da je Dekart, kao verujući čovek, želeo suprotno.

Profesor Novković je izneo mnoštvo zanimljivih podataka koji se tiču Dekartovog života i neke manje poznate epizode, da bi u nastavku naglasio da se veštačka inteligencija, u obliku u kome je danas, direkno oslanja na ono što je Dekartovo filosofsko nasleđe, koje je, prema mišljenju profesor Novkovića, defektno jer pati od ozbiljnog nedostatka uključuvanja duhovne sfere u prirodne fenomene.

Profesor Novković je naglasio da je potrebna promena paradigme i načina razmišljanja u ovom domenu, te da svi problemi koje danas imamo, pa tako i oni koji se pojavljuju u sferi veštačke inteligencije, potiču od pogrešno postavljene dekartovske paradigme.


U nastavku je usledilo uključenje prisutnih, koji su imali svoja pitanja i komentare. Oba profesora su se složila da je, između ostalog, termin „veštačka inteligencija“ sporan, ali da je opšteprihvaćen.

Prof. dr Vlado Delić | dr Dragan Novković | predavanje u Matici srpskoj

Posle predavanja i žive diskustije, predavači su zajedno sa upraviteljem, Vladimirom Obućinom, predsednikom Upravnog odbora, Nikolom Purićem, i osnivačem Zadužbine „Petar Mandić“, Oliverom Subotićem, kao i nekolicinom zainteresovanih slušalaca, nastavili razgovor o veštačkoj inteligenciji i njenim izazovima u neformalnoj atmosferi svečanog salona Matice srpske.

Prof. dr Vlado Delić | dr Dragan Novković | dr Oliver Subotić | Vladimir Obućina | Nikola Purić

Zaprati za informacije o narednom predavanju

Zaprati za informacije o narednom predavanju

Predviđeno je da se do kraja godine održe još dva predavanja o veštačkoj inteligenciji. Da biste blagovremeno dobili informacije o svakom od narednih predavanja, njegovoj temi i akterima, klikom na opciju „Zaprati“ i popunjavanjem formulara, ostvarićete tu mogućnost.

Zaprati Zadužbinu „Petar Mandić“ | obaveštenja o radu | novine na portalu | formular za prijavu