Skip to main content

Статут

Статут

У складу са одредбама чланова 33. став 4 и 34. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 88/2010, 99/2011 – др. закон и 44/2018 – др. закон), управни одбор на првој седници одржаној дана 14. 4. 2021. године у Београду донео је:

Статут Задужбине „Петар Мандић“

који је Одлуком Управног одбора Задужбине од 13. 6. 2022. и 6. 6. 2023. године измењен и допуњен, и чији пречишћени текст гласи:

 

Уводне одредбе

Члан 1.

Задужбина „Петар Мандић“ (у даљем тексту: Задужбина) је недобитна, невладина организација, основана на неодређено време, ради доброчиног остваривања општекорисних циљева утврђених оснивачким актом.

Задужбина има својство правног лица и за обавезе преузете у правном промету одговара целокупном својом имовином.

Mото Задужбине, који је истовремено и њен вредносни систем у сажетом облику, гласи: Знање, Правичност, Несебичност.

 

Назив и седиште

Члан 2.

Назив Задужбине је Задужбина „Петар Мандић“.

Назив Задужбине на енглеском језику је Petar Mandic Endowment.

Члан 3.

Седиште Задужбине је у Београду.

 

Облик и садржај печата и знака

Члан 4.

Задужбина има печат округлог облика на којем је исписано: у горњем делу у кругу печата на српском језику, ћириличним писмом, Задужбина „Петар Мандић“, у доњем делу у кругу печата ознака седишта Београд, а у средишњем делу печата симбол који се састоји од два стилизована и спојена слова грчког алфавита π [Пи] и μ [Ми].

Члан 5.

Задужбина има знак (лого):

Задужбина „Петар Мандић“ | српски језик | ћирилица | недобитна, невладина организација
Задужбина „Петар Мандић“ | енглески језик | правно лице | недобитна, невладина организација

Циљеви и делатност

Члан 6.
 1. Задужбина је непрофитног карактера и има добротворне циљеве духовног, културног, научног, привредног, националног и општедруштвеног карактера.
 2. Оперативни циљ Задужбине је изградња етно-музејског комплекса у селу Радоиња (Рашка област, Србија). Комплекс би био подигнут у славу Божију, а у част свештеничких предака Николе Тесле. Поред Часног Крста, најсветијег знамења хришћанства, комплекс би имао елементе који су у вези са животом и делом предакâ Николе Тесле по очевој линији (Тесле и Калинићи) и мајчиној линији (Мандићи и Будисављевићи). Имао би шири духовни, национални и културни значај, а обогатио би амбијент нововарошког краја и дао подстицај привредном развоју нововарошке општине, кроз посете домаћих и страних посетилаца у контексту туризма, који је кључна грана ширег региона Златара.
 3. Зарад афирмације културе историјског сећања, Задужбина ће популарисати лик и дело оних предака Николе Тесле који су имали значајну улогу у свом времену. Посебан акценат је на популарисању лика и дела свештеника Милутина Тесле – оца Николе Тесле – и комплетне свештеничке лозе Мандић и Будисављевић, од које потиче Георгина (рођ. Мандић) Тесла – мајка Николе Тесле.
 4. По угледу на Теслиног ујака, митрополита Николаја (Петра) Мандића, који је свог сестрића Николу Теслу стипендирао на студијама у време када му је отац преминуо, Задужбина „Петар Мандић“ на пољу афирмисања науке за свој циљ има помоћ студентима техничких и других наука, у виду стипендија које би се обезбеђивале од средстава прикупљених од личних прихода, поклона и прилога у складу са законом. Предност у стипендирању би имали студенти без једног родитеља и са добрим просечним оценама у средњој школи, односно студијама. Обавеза ђака и студената који добију стипендију била би искључиво морална и сводила би се на савестан труд у постизању што бољих резултата током студија и моралну обавезу да у једном тренутку живота, пошто заврше студије и почну са радом, и сами у складу са својим могућностима помогну неком добром ђаку и студенту.
 5. По угледу на митрополита Николаја (Петра) Мандића, који је свог сестрића Николу Теслу у раној младости заинтересовао за науку тако што га је увео у Декартов математички метод и списе који ће касније бити основа његовог проналазачког приступа, Задужбина „Петар Мандић“ ће радити на популарисању квалитетног дијалога између религије и науке. У том домену, Задужбина ће посебно улагати труд у подизање друштвене свести у погледу потребе уравнотеженог образовања, које би поред стимулације интелектуалних способности младих људи и критичког начина размишљања, обухватило и формирање моралног лика младих нараштаја. По угледу на Николу Теслу и његове претке, Задужбина ће радити на афирмацији особина милосрђа, марљивости, правдољубивости, алтруизма и друштвене одговорности међу младим нараштајима у Србији и свету.
 6. Негујући успомену на родитеље Николе Тесле и истичући њихов допринос формирању лика најгенијалнијег српског проналазача, Задужбина „Петар Мандић“ ће у сарадњи са релевантним стручним институцијама и појединцима у Србији и свету радити на афирмацији различитих видова школа родитељства, у којима ће млади брачни парови моћи да се упознају са важним сазнањима из области социо-психологије на пољу развоја емотивне интелигенције код деце.
 7. Задужбина ће улагати посебан напор да српски народ, из ког је Никола Тесла потекао, буде што боље и афирмативније представљен у свету. С тим у вези, посебну сарадњу ће остваривати са домаћим и светским организацијама чији је рад повезан са ликом и делом Николе Тесле.
 8. По угледу на делатност свештеника Милутина Тесле и митрополита Николаја (Петра) Мандића, Задужбина „Петар Мандић“ ће давати свој допринос на развијању добросуседских односа између православних Срба и припадника других верских заједница на Балкану, и неговању културе њиховог међусобног поштовања и помоћи.

 

Органи Задужбине

Члан 7.

Органи Задужбине су управни одбор и управитељ.

 

Управни одбор

Члан 8.

Управни одбор управља Задужбином.

Управни одбор има једанаест чланова.

Члан 9.

Надлежности управног одбора:

 1. Именује и разрешава дужности управитеља;
 2. Доноси статут и друге опште акте Задужбине и њихове измене;
 3. Доноси финансијски план и завршни рачун;
 4. Одлучује о начину коришћења имовине Задужбине;
 5. Стара се о јавности рада;
 6. Доноси пословник о свом раду;
 7. Одлучује о приступању Задужбини физичких и/или правних лица, у својству суоснивача;
 8. Одлучује о промени назива, седишта и знака;
 9. Обавља и друге послове у складу са законом, оснивачким актом и статутом.
Члан 10.

Председник управног одбора сазива, утврђује дневни ред и председава седницама управног одбора.

У случају спречености председника, заменик председника или члан управног одбора којег одреди управни одбор сазива седнице управног одбора и врши друга овлашћења председника управног одбора.

Управни одбор доноси пуноважне одлуке већином гласова од укупног броја чланова управног одбора, осим у случајевима када је статутом предвиђена квалификована већина.

 

Управитељ

Члан 11.

Управитељ Задужбине:

 • Заступа Задужбину и одговара за законитост њеног рада;
 • Води послове Задужбине сагласно одлукама управног одбора;
 • Подноси управном одбору предлог финансијског плана и завршног рачуна;
 • Обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

 

Начин именовања и опозива органа и трајање мандата

Члан 12.

Председника и чланове управног одбора именује и опозива оснивач.

Члан 13.

Мандат чланова управног одбора траје 4 (четири) године.

Члан 14.

Управитеља Задужбине именује и разрешава оснивач.

Мандат управитеља траје 4 (четири) године.

Члан 15.

Чланство у управном одбору престаје:

 • Истеком мандата;
 • Опозивом;
 • Оставком;
 • Губитком пословне способности и
 • Смрћу.
Члан 16.

Члан управног одбора и управитељ могу дати оставку у свако доба, писаним обавештењем управном одбору или оснивачу.

Оставка производи дејство од дана назначеног у њој, али у сваком случају у року не краћем од 10 (десет) дана од момента њеног пријема од стране управног одбора или оснивача.

Члан 17.

У случају престанка својства члана управног одбора или управитеља: оставком, смрћу, губитком пословне способности и разрешењем, односно опозивом пре истека мандата, то место ће бити попуњено на начин предвиђен за именовање лица којем је престало чланство односно дужност из наведених разлога.

Мандат тако именованог лица траје до истека мандата лица уместо којег је именован.

 

Стручни савет

Члан 17a.

Стручни савет Задужбине има саветодавну улогу.

Чланови стручног савета, по указаној потреби, пружају консултације из своје стручне области управном одбору или управитељу.

Стручни савет Задужбине броји 12 чланова, које управни одбор бира из реда угледних и признатих стручњака на период од четири године.

О избору и разрешењу чланова стручног савета управни одбор одлучује двотрећинском већином од укупног броја чланова управног одбора.

Чланство у стручном савету престаје:

 • Истеком мандата;
 • Опозивом;
 • Оставком;
 • Губитком пословне способности и
 • Смрћу.

 

Имовина и начин стицања имовине Задужбине

Члан 18.

Имовину Задужбине чине основна и друга имовина.

Члан 19.

Основну имовину Задужбине представља земљиште Видомира Суботића на парцели 1890 катастарске општине Радоиња (општина Нова Варош), која је по култури ливада 4 класе, површине 0.45,82 ха, на потесу званом „Љути брег“, уписана у лист непокретности број 593 КО Радоиња, процењено на вредност од 32.532,20 евра, односно 3.825.461,30 динара од стране судског вештака, које ће Задужбини бити пренето уговором о поклону, по њеном оснивању.

Основна имовина Задужбине не сме се смањити испод најмање вредности основне имовине, утврђене законом.

Члан 20.

Задужбина може стицати имовину од добровољних прилога, поклона, донација, финансијских субвенција, заоставштина, закупнине, ауторских права, дивиденди и других прихода остварених на законом дозвољени начин.

Члан 21.

Задужбина стиче приходе и непосредним обављањем привредне делатности, и то 58. 11 – Издавање књига.

Задужбина ће привредну делатност обављати као споредну делатност и искључиво у вези са циљевима ради чијег остваривања је основана.

 

Начин коришћења средстава Задужбине и круг корисника

Члан 22.

Имовина Задужбине користи се искључиво за остваривање циљева утврђених актом о оснивању и статутом.

Имовина Задужбине не може се делити оснивачима, члановима органа управљања, запосленима или са њима повезаним лицима.

Одредба става 2. овог члана не односи се на давање примерених награда и накнада оправданих трошкова насталих у вези са остваривањем циљева Задужбине (путни трошкови, дневнице и др.), уговорене теретне обавезе и исплату зарада запосленима.

 

Јавност рада

Члан 23.

Рад Задужбине је јаван.

Јавност рада Задужбине обезбеђује се објављивањем годишњег извештаја о раду путем интернета, публикације, саопштењима за јавност или на други погодан начин.

О јавности рада Задужбине стара се управни одбор.

 

Начин приступања у својству суоснивача

Члан 24.

Задужбини може приступити физичко или правно лице, у својству суоснивача, уговором о приступању закљученим између оснивача и лица које приступа.

Потписи на уговору о приступању морају бити оверени у складу са законом.

Члан 25.

Уговор о приступању доставља се органу надлежном за послове уписа и вођење регистра, ради уписа података о лицу које је приступило у својству суоснивача у Регистар.

 

Начин одлучивања о статусним променама, промени правне форме и престанку рада

Члан 26.

О статусним променама, промени правне форме и престанку рада Задужбине одлуку доноси оснивач.

У случају смрти оснивача одлуку о статусним променама, промени правне форме и престанку рада Задужбине доноси управни одбор једногласно.

 

Начин расподеле имовине у случају престанка рада

Члан 27.

У случају престанка рада Задужбине, одлуку о расподели имовине доноси оснивач.

Члан 28.

Преостала имовина Задужбине може се доделити само другој задужбини основаној ради остваривања општекорисног циља, фондацији или удружењу, основаним ради остваривања истих или сличних општекорисних циљева.

Преостала имовина може се доделити једном или се расподелити на више лица из става 1 овог члана.

Члан 29.

У случају да лице из члана 27. не донесе одлуку о расподели преостале имовине најкасније у року од 30 (тридесет) дана од доношења одлуке о престанку Задужбине, одлуку о расподели имовине доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој се територији налази седиште Задужбине.

 

Поступак измене статута и других општих аката

Члан 30.

Измене статута врши управни одбор.

Члан 31.

Иницијативу за измене статута са предлогом измена може дати 1/3 чланова управног одбора. Иницијатива се подноси председнику управног одбора. Председник управног одбора је дужан да најкасније у року од 8 (осам) дана од подношења иницијативе сазове управни одбор са дневним редом на којем је разматрање и одлучивање о иницијативи.

У случају да председник управног одбора у утврђеном року не сазове седницу, подносиоци иницијативе овлашћени су да у наредних 5 (пет) дана сазову седницу са предлогом измена статута на којој ће се разматрати њихова иницијатива. Тако сазваној седници председава лице које је поднело иницијативу, односно једно од тих лица које она изаберу.

Члан 32.

Измене статута врше се двотрећинском већином чланова управног одбора.

Члан 33.

Друге опште акте Задужбине доноси и њихове измене врши управни одбор.

Иницијативу за доношење и измене општих аката Задужбине, осим статута, могу дати управитељ и било који члан управног одбора. Иницијатива за доношење акта са образложењем, односно иницијатива за измену акта са предлогом измена, подноси се председнику управног одбора. Председник управног одбора је дужан да најкасније у року од 8 (осам) дана од подношења иницијативе сазове управни одбор са дневним редом на којем је разматрање и одлучивање о иницијативи.

У случају да председник управног одбора у утврђеном року не сазове седницу, подносиоци иницијативе овлашћени су да у наредних 5 (пет) дана сазову седницу на којој ће се разматрати њихова иницијатива. Тако сазваној седници председава лице које је поднело иницијативу, односно једно од тих лица, које она изаберу.

 

Завршне одредбе

Члан 34.

На сва питања која нису регулисана овим статутом, примењиваће се одредбе Закона о задужбинама и фондацијама.

Члан 35.

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Задужбине, а примењује се након уписа Задужбине у надлежни регистар.

 

ЗА УПРАВНИ ОДБОР

___________________________________

Председник Управног одбора