Skip to main content

Управни одбор

Управни одбор

У складу са својим Статутом, Задужбина „Петар Мандић“ има свог управитеља, председника Управног одбора и Управни одбор који управљају Задужбином.

Управни одбор Задужбине „Петар Мандић“

Управитеља, председника и чланове УО именује и опозива оснивач, а мандат органа траје четири године.

Славко Радмиловић | Владимир Обућина | Никола Пурић | Мирослав Љујић | Оливер Суботић

Управитељ Задужбине „Петар Мандић“

По Статуту, управитељ Задужбине „Петар Мандић“ заступа и одговара за законитост њеног рада, води послове сагласно са одлукама УО, подноси предлог финансијског плана и завршног рачуна, те обавља друге послове у складу са законом и статутом.

Владимир Обућина

дипломирани инжењер електротехнике, суоснивач и сувласник SmartBerry Solutions


Председник Управног одбора Задужбине

Председник управног одбора сазива, утврђује дневни ред и председава седницама управног одбора. У случају спречености председника, заменик председника или члан управног одбора којег одреди управни одбор сазива седнице управног одбора и врши друга овлашћења председника управног одбора.

Никола Пурић

Global Data & Analytics Sr. Manager, PepsiCo Inc


Чланови Управног одбора

Управни одбор има једанаест чланова, чије су надлежности именовање и разрешавање дужности управитеља, доношење статута и других општих аката, доношње финансијског плана и завршног рачуна, одлучивање о начину коришћења имовине, старање о јавности рада, доношење пословника о раду, одлучивање о приступању Задужбини физичких и/или правних лица у својству суоснивача, одлучивање о промени назива, седишта и знака, обављање других послова у складу са законом, оснивачким актом и статутом.

Славко Радмиловић

оснивач, власник и директор Mak Trade Group

Жељко Ђајић

суоснивач, сувласник и директор SmartBerry Solutions

Александар Вранић

власник и директор ACR Mobile

Никола Пурић

Global Data & Analytics Sr. Manager, PepsiCo Inc

Мирослав Љујић

Key Account Manager, Atlantic Group

Симо Дашић

General Manager, Media Planet d. o. o.

Видан Рађен

технички руководилац, Strabag Srbija

Јеленко Јаџић

власник и директор Delfin d. o. o.

Манојле Селаковић

комерцијални директор, Coopservice BMK

Бобиша Маринковић

власник Frigo servis Marinkovic

Оливер Суботић

свештеник Српске православне цркве